Met deze leesfoto krijg je een beter zicht op het leesbevorderingsproject Essen leest !

Het departement onderwijs wil lezen op school stimuleren. Zomer 2020 werden subsidies beloofd voor samenwerkingsprojecten tussen school en bibliotheek.

Een snel schakelende projectgroep binnen de beheerraad van de bib zorgde voor een subsidiedossier dat het gemeentebestuur succesvol indiende. In september 2020 ging het project Essen Leest ! van start.

Dit project steunt op twee pijlers: een intensieve samenwerking tussen de scholen en de bib enerzijds, en professionele begeleiding bij het versterken van duurzaam leesonderwijs in de scholen zelf anderzijds.

Voor elke school wordt een boekencollectie op maat samengesteld waarbij de huidige wisselcollectie van de bib als vertrekpunt dient. Die wordt aangevuld met inbreng vanuit de huidige schoolcollecties en met nieuwe aankopen vanuit het projectbudget (€40.000). In het samenstellen van de collecties wordt voldoende inspraak van leerkrachten en leerlingen voorzien. We willen minimaal 7 boeken per leerling beschikbaar maken.
Leerlingen krijgen ook allemaal hun eigen bibpas en op de scholen wordt een (zelf)uitleenscanner geïnstalleerd. Zo kunnen alle Essense lagere schoolkinderen op school èn in de bib kwalitatieve boeken ontlenen.

Voor het onderwijskundige luik wordt een beroep gedaan op onderwijscoaches van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO). Zij maken in de verschillende fases van het project ‘leesfoto’s’ dit wil zeggen een stand van zaken betreffende het huidige leesonderwijs. Nadien werken ze samen met de school een actieplan uit en begeleiden hen bij de implementatie.

Voor een volledige leesfoto kijken we naar de betrokkenheid, het vloeiend lezen en het begrijpend lezen. Tevens bevragen we wat leraren, leerlingen en ouders denken over leesonderwijs en de boekencollectie.

Op de Leuvense betrokkenheidschaal van Laevers (LBS-L) waarvan de score kan variëren van 1 tot 5 werd met een bevraging van 670 kinderen een gemiddelde betrokkenheidscore gehaald van 3,31. De drempelwaarde om tot diepgaand leren te komen ligt op 3,5 en wordt dus net niet behaald.

36,4% van de 1121 leerlingen haalt het vereiste technisch leesniveau niet. Dit project is dus welkom! Van de 1 087 leerlingen van het 2de tot en met het 6de leerjaar die de IGEAN-toets begrijpend lezen aflegden, kunnen 65,9 % van de leerlingen de vooropgestelde deelvaardigheden toepassen op de aangeboden teksttypes. Alle inspanningen van leerkrachten en ouders ten spijt is er nog ruimte voor optimalisatie!

In de bevragingen over lezen blijken ouders de belangrijkste gesprekspartners te zijn omtrent lezen. Leerlingen blijken voornamelijk autonoom, doch extrinsiek te worden gemotiveerd voor lezen. Ze lezen omdat ze willen oefenen om beter te lezen (71 %) en ze lezen omdat ze weten dat het belangrijk is voor hen (70 %).

Naarmate leerlingen ouder worden, blijken boeken ook steeds minder het onderwerp van gesprek uit te maken. Ook de aandacht voor (voor)lezen thuis lijkt af te nemen met de jaren.

487 ouders namen deel aan de ouderbevraging. De grote respons van ouders duidt op een grote betrokkenheid wat betreft het leesonderwijs. 96 % van de ouders van leerlingen uit het eerste leerjaar is van oordeel dat de school (zeer) veel groei stimuleert bij het lezen van hun kind(eren). Naarmate de leerlingen ouder worden, daalt dit percentage.

Voor cijfers, grafieken en details kan je de samenvatting van het rapport doornemen op de website van de bibliotheek.